Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: http://szkola-jablonka.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-05

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Andrzej Kołomyjski

Email: sekjablonka@op.pl

Telefon: (86) 2745004

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

- kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

8. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

9. Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

10. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (86) 2745004 - osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pan Andrzej Kołomyjski.  

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły sekjablonka@op.pl

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

11. Opis dostępności architektonicznej. 

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II zlokalizowana jest w niewielkiej miejscowości, położonej w zachodniej części woj. podlaskiego, na Nizinie Podlaskiej we Wschodnim Mazowszu, (gmina Wysokie Mazowieckie).
 • Wejścia do budynku szkoły znajdują się  na parterze: jedno wejście (od strony boiska) do niego prowadzą schody oraz przystosowany dla wózków podjazd, drugie wejście od strony placu zabaw.
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II mieści się na dwóch poziomach połączonych ze sobą schodami, schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest przedstawiona w formie graficznej w postaci schematów ewakuacyjnych. Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku przedstawionych w formie dotykowej  np. w Brajlu lub głosowo. Istnieje możliwość przeszkolenia pracowników którzy będą w stanie udzielić takich informacji.
 • Na wypadek konieczności ewakuacji osób niepełnosprawnych ruchowo, procedury postepowania opisuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekjablonka@op.pl
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarz, sala gimnastyczna i pomieszczenia na dolnej kondygnacji.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sekretariacie.
 • Przed budynkiem znajduje się parking bez oznaczonego miejsca  parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.