Historia

JABŁONKA KOŚCIELNA


     Witamy wszystkich przyjaciół naszej szkoły i zapraszamy na krótką podróż w przeszłość, która przybliży Państwu najważniejsze momenty z życia Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej. Pragniemy pokazać to, czym żyliśmy kiedyś oraz to, z czego jesteśmy dumni dzisiaj. Na początek kilka informacji o naszej miejscowości.
         Jabłonka Kościelna  to niewielka miejscowość, położona w zachodniej części woj. podlaskiego, na Nizinie Podlaskiej we Wschodnim Mazowszu, (gmina Wysokie Mazowieckie).  Przez wioskę przepływa rzeka Jabłonka. We wsi znajdują się następujące instytucje:
► Szkoła Podstawowa
► Gimnazjum im. Jana Pawła II
Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła
► Ośrodek Zdrowia
► Punkt kasowy Banku Spółdzielczego

 


HISTORIA SZKOLNICTWA W JABŁONCE KOŚCIELNEJ

 

     Pierwsze osadnictwo w powiecie Wysokie Mazowieckie koncentrowało się wokół grodu kasztelańskiego w Święcku datowanego na X-XIII w. Przy istniejącym w nim kościele mogła już istnieć jakaś szkoła, choć nie ma na to żadnych źródeł pisanych. Tereny dzisiejszej parafii Jabłonka Kościelna i okolic zostały ponownie zasiedlone na początku XV wieku. Szkoła istniała tu od erygowania parafii w 1493 r.  Na początku XIX w. placówka mieściła się przy kościele w domu parafialnym. Po powstaniu styczniowym (1864 r.) opiekę nad nauczaniem przejęła gmina.

     W okresie międzywojennym szkoła w Jabłonce Kościelnej nie miała własnego budynku. Dzieci uczyły się w domu parafialnym, w budynku Spółdzielni Spożywców „Jutrzenka” i w wynajętych mieszkaniach u Żydów i Polaków, m.in. u kierownika Stanisława Załuski. Przed wybuchem II wojny zaczęto budować nową szkołę w miejscu, w którym znajduje się obecnie.  Postawiono fundamenty, jednak dalszą budowę przerwała wojna. Dzieci żydowskie chodziły do szkoły razem z Polakami. W Miodusach Wielkich i Tyborach Misztalach istniały szkoły jednoklasowe, filie placówki w Jabłonce.

     We wrześniu 1939 roku po uprzednim wycofaniu się Niemców na mocy układu  Ribentrop-Mołotow Związek Radziecki dokonuje agresji na wschodnie ziemie Polski. Wojska Armii Czerwonej wkroczyły również na nasze tereny. Mieszkańcy jabłonkowskiej parafii zostali obywatelami państwa sowieckiego. Mimo zniszczeń wojennych starano się otwierać na powrót polskie szkoły. W pierwszym okresie stosowano do nauki podręczniki przedwojenne. Zabroniono jednak nauczania religii, historii Polski i literatury polskiej. Nie obyło się także bez represji w  stosunku do niektórych kierowników szkół i nauczycieli. Szkolnictwo służyło do intensywnej rusyfikacji, szerzenia komunistycznych utopii  i zafałszowań rzeczywistości.

     Po najeździe Niemców na ZSSR i panicznej ucieczce Sowietów  tereny uprzednio zajęte przez Rosjan znalazły się pod okupacją niemiecką. Niemcy nie pozwolili na otwarcie szkół, więc zorganizowano tajne nauczanie. W Jabłonce Kościelnej były trzy tajne komplety prowadzone przez Bolesławę Jarząbek, Stanisława Załuskę i Konstantego Załuskę. Nauczanie odbywało się w konspiracji,  dzieci schodziły się pojedynczo lub parami.  Zawsze były przygotowane jakiegoś rodzaju roboty domowe u nauczyciela w razie „nalotu”. Działalność ta wiązała się z dużym ryzykiem. Podczas okupacji dzieci były też uczone przez rodziców, starsze rodzeństwo oraz żołnierzy Armii Krajowej ukrywających w prywatnych domach w naszej okolicy.

     Ponownie szkoła w Jabłonce Kościelnej  rozpoczęła działalność z początkiem września 1944 r. Jej kierownikiem od 1945 r. była Bolesława Jarząbek. Początkowo zajęcia prowadzone były  w pomieszczeniach sprzed wojny. W latach 1953 -54 szkoła zyskała własny lokal. Był to drewniany budynek pokoszarowy przywieziony z ziem zachodnich. Kadrę pedagogiczną  w większości stanowili dotychczasowi nauczyciele. Funkcję kierownika pełnił pan Stanisław Szmigielski.

     We wrześniu 1949 roku oprócz siedmioletniej  szkoły podstawowej ruszyła w Jabłonce trzyletnia szkoła zawodowa - klasa żeńska o profilu krawieckim i klasa męska o profilu stolarskim. Jej kierownikiem był pan Stanisław Załuska. Nabór był jednorazowy, szkoła funkcjonowała w Jabłonce Kościelnej  przez dwa lata. Trzeci - ostatni rok - uczniowie kończyli w Białymstoku.

     Kolejnym kierownikiem został pan Julian Święcki. W styczniu 1966 roku uczniowie wystawili „Zemstę„ Aleksandra Fredry. Po przedstawieniu - nocą - stara szkoła zwana ”barakiem„ spłonęła. Zniszczeniu uległy arkusze ocen, większość dzienników, kronika szkoły oraz inne dokumenty. Przez pierwszy tydzień po pożarze lekcje nie odbywały się. Później dzieci uczyły się w domach prywatnych, budynku mleczarni, dawnej remizie. W latach 1967- 68  budowano nową  szkołę. We wrześniu 1969 roku zabrzmiał  dzwonek w nowym budynku.

     Na przestrzeni lat 1977-84 do szkoły uczęszczało ok. 240 uczniów. Dyrektorem był nadal pan Julian Święcki. Uczniowie zajmowali wysokie noty w konkursach przedmiotowych i sportowych. W 1990 roku funkcję dyrektora objęła pani Alina Abramczuk. W   wyniku reformy szkolnictwa od 1 września 1999 roku obok istniejącej Szkoły Podstawowej, powstało Publiczne Gimnazjum. Funkcję dyrektora pełnił wówczas pan Krzysztof Mierzwiński. Aby gimnazjum mogło istnieć wraz ze szkołą podstawową, dobudowano nowy budynek połączony ze starą szkołą. W 2001 roku nastąpiło również uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

     W roku 2002 dyrektorem szkoły zostaje pani Grażyna Zyśk. W tym czasie przeprowadzono generalny remont budynku, w 2005 roku  wykonano elewację oraz zagospodarowano teren wokół szkoły.  Dzięki staraniom pani dyrektor Publicznemu Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej 16 października 2005 roku zostaje nadane imię   Jana Pawła II, z czego dumna jest cała społeczność szkolna.

     W 2007 roku dyrektorem zostaje pani Agnieszka Choińska. W placówce zostało utworzone również stanowisko wicedyrektora, które pełniła pani Ewa Borecka. Dyrekcja szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców była inicjatorem uroczystości Nadania Sztandaru Zespołowi Szkół w Jabłonce Kościelnej, która miała miejsce 15 października 2008 roku. W 2009 r. baza placówki została wzbogacona dzięki oddaniu do użytku kompleksu boisk  sportowych „Orlik 2012”.

     W roku 2012 stanowisko dyrektora objął pan Sławomir Wójcicki, wicedyrektorem został pan Andrzej Kołomyjski. Przy szkole powstał plac zabaw dla dzieci wybudowany w ramach programu „Radosna szkoła” oraz siłownia na świeżym powietrzu. Został przeprowadzony remont części gimnazjalnej budynku, odnowiono sale lekcyjne i elewację. Szkoła wzięła udział w projektach finansowanych z Unii Europejskiej - „Jesteśmy Eko” w 2013 r. i „Urwis” w 2014 r. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie angażują się w przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki kwestom młodzieży gimnazjalnej oraz zaangażowaniu władz Gminy Wysokie Mazowieckie na cmentarzu parafialnym możliwa była budowa pomników poświęconych żołnierzom poległym w wojnie polsko – bolszewickiej oraz zasłużonego dla naszej społeczności księdza kanonika Józefa Kuleszy. W szkole uczczono też tablicą pamiątkową bohatera naszej małej Ojczyzny kapitana Lucjana Nowowiejskiego. W dowód uznania w 2015 roku placówka została wyróżniona  przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Dyplomem oraz złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

     Tak oto przedstawia się historia szkolnictwa w Jabłonce Kościelnej. Staramy się być godnymi następcami tych, którzy tę historię tworzyli i dbać o tradycję oraz dobry wizerunek szkoły.

 

ZDJĘCIA Z UBIEGŁEGO WIEKU